Privacyverklaring

Spelenderwijs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor Spelenderwijs. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Spelenderwijs zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (persoonsgegevens) zeker te stellen. In principe verzamelt Spelenderwijs slechts persoonsgegevens die u vrijwillig hebt vertrekt en slechts die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Spelenderwijs verzamelt persoonsgegevens als u er voor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons heeft verstrekt.

Bewaren van persoonsgegevens
Spelenderwijs bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wel worden de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Spelenderwijs deelt in beginsel geen persoonsgegevens met derden. In bepaalde gevallen kan het delen van informatie met andere partijen zoals een huisarts, specialist of de school wenselijk zijn in het kader van het therapieproces. In dat geval zal vooraf om uw toestemming worden gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken verzoeken wij u contact met ons op te nemen, waarna wij zo spoedig mogelijk op uw verzoek zullen reageren.

Contactgegevens:
Anita Ruiterkamp
Spelenderwijs Kinder- en Jeugdtherapie
Margrietstraat 28 – 7161 VS Neede
0545-296481

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Spelenderwijs heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan.